Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

  1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Mutlu Apartmanı, No: 84/1, İç Kapı No: 3 Kadıköy/İSTANBUL/TÜRKİYE

 adresinde bulunan MERAL BİLKAY ŞİRKETİ ("MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO") ile üye ("Üye") arasında, Üye’nin MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun İnternet Sitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Meral Bilkay Şirketi ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

  1. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası: 

İnternet Sitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in İnternet Sitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni: 

Üyeler’in İnternet Sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası:

Üye’nin Websitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

İnternet Sitesi: 

Mülkiyeti MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’ya ait olan ve MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.meralbilkay.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

Üye: 

MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet Sitesi’ne üye olan ve MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO tarafından İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Ziyaretçi: 

Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

  1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve İnternet Sitesi’nde MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri sunulmasına ve Üye’nin hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan ürünlerin satışına, hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üye, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.3. MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.4. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Üye, İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

  1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun İnternet Sitesi’nde sunulan ürün satışından ve hizmetlerden yararlanabilmek için İnternet Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

6.2. Üye tarafından İnternet Sitesi’nde üyelik oluşturmak veya İnternet Sitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir. 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO markası ve logosu, www.meralbilkay.com İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun mülkiyetindedir. Üye, MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü metin ve politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun resmi defter ve ticari kayıtları ile MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Adelet Sarayı Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim. 

MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. 

Üye, MERAL BİLKAY DESİGN&ART STUDİO’nun önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. 

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10 (on) maddeden oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.